Obsah

Archív zpravodajů

Odběr zpravodaje

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

IČ: 01307436

info@pronasdum.cz

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Výhody bankovního úvěru

Od loňského roku mohou vlastníci bytových domů opět plně využít státních dotačních programů, které výslednou cenu provedené investice výrazně sníží. Bytová družstva (BD) a společenství vlastníků (SV) na území Prahy tak mohou požádat o dotaci z programu Nová Zelená úsporám (NZÚ), ve zbytku republiky pak jsou připraveny zdroje z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Zatímco v roce 2016 zájem o tyto dotační programy zaostával za očekáváním, pak v roce letošním počet podaných žádostí narůstá. Pozitivní vliv na tento stav je určitě dán tím, že řadě domů se již podařilo dotaci získat a že úrokové sazby z úvěrů jsou stále na velice příznivé úrovni. Tento trend by ráda podpořila i ČSOB svou aktuální nabídkou. Je pravdou, že v průběhu loňského roku se podařilo poměrně sjednotit jak požadavky obou programů, tak i výši možné podpory, kterou lze realizací dotačně podporované investice získat. Stále ale zůstává poměrně značný rozdíl v zájmu bytových družstev a SV o tyto programy. Dnes lze již konstatovat, že zatímco v roce 2016 počet žádostí o dotaci NZÚ násobně převýšil počet žádostí o podporu z programu IROP, v letošním roce se stav otočil ve prospěch IROP. Praxe loňského roku ukázala, že zvládnout bezchybně celý proces podání žádosti o dotaci z programu IROP je pro většinu BD a SV velkým oříškem, resp. že většina z nich se pro jistotu raději obrátila s prosbou o radu nebo pomoc na některou z dodavatelských či poradenských společností. Každopádně ale u obou programů platí, že i v případě, kdy se BD či SV podaří o dotaci úspěšně zažádat, dotace bude vyplacena až po ukončení, případné kolaudaci předmětné investiční akce a doložení splnění projektovaných parametrů. Je tedy logické, že většina BD a SV, která se rozhodla svou investici krýt úvěrovými prostředky, požaduje, aby po obdržení dotace na svůj účet mohla tyto prostředky použít na provedení mimořádné splátky úvěru tak, aby ji za to nehrozil žádný sankční postih – a to i při využití pevné úrokové sazby. ČSOB si je tohoto požadavku svých klientů vědoma, a protože by ráda proces rekonstrukcí bytových domů (stejně jako stát programy NZÚ a IROP) také podpořila, přichází s ucelenou nabídkou, která zahrnuje čtyři výhody, které by měly přispět k dalšímu zatraktivnění podmínek úvěrování a tudíž i zvýšení zájmu BD a SV o revitalizaci a snížení energetické náročnosti svého domu. Všechny bankou nabízené výhody lze využít v případě, kdy BD a SV uzavře s ČSOB úvěrovou smlouvu kdykoliv v průběhu roku 2017 a 2018.

Mimořádná splátka z dotace bez sankce i při fixní úrokové sazbě je u ČSOB možná, ale pouze za předpokladu, že klient o takovou možnost požádá banku ještě před schválením úvěru. V takovém případě bude mít klient právo takové splátky nejen zakotveno v úvěrové smlouvě, ale současně si bude moci i vybrat, zda po provedení mimořádné splátky bude chtít zachovat výši anuitní splátky a zkrátit konečnou splatnost úvěru nebo zachovat původní splatnost a snížit výši měsíční splátky.

Dotaci 1% z objemu úvěru z ČSOB Programu energetických úspor bude moci získat každé BD a SV, které bude úvěrem od ČSOB financovat takovou investiční akci, která ve svém důsledku přinese určitou úsporu energií. Na rozdíl od všech ostatních typů dotací je u dotace od ČSOB vše daleko jednodušší – stačí při žádosti o úvěr bance současně vyplnit jednostránkovou žádosti o dotaci, aniž by banka požadovala dokládání jakýchkoliv dalších podkladů. Dotaci od ČSOB lze získat i při souběžném využití dotace z programu IROP či NZÚ.

Úvěr bez měsíčního poplatku za služby a práce spojené s realizací úvěru ČSOB automaticky poskytne v případě, kdy si BD/SV zafixuje úrokovou sazbu na 10 a více let. Touto nabídkou chce banka nejen vybídnout své klienty, aby využili dnešní rekordně nízké úrovně úrokových sazeb na trhu (a proto si ji zafixovali na co možná nejdelší období), ale současně tím sleduje  i snížení rizik těchto klientů při splácení úvěru. Pokud se totiž po delší dobu nezmění úroková sazba tak to znamená, že se současně nezmění ani výše měsíční splátky úvěru a tudíž že po celé toto období nebude BD či SV muset zvyšovat stávající příspěvky do fondu oprav.

Čtvrtou, bankou dnes již standardně nabízenou, výhodou je, že posledních 20% objemu úvěru lze čerpat bez dokládání účelovosti, a to přímo na běžný účet klienta u ČSOB. BD či SV tak nemusí bance dokládat závěrečné faktury a platby dodavatelům provede tehdy, kdy to uzná za vhodné, a to z prostředků na svém běžném účtu.